CONTINGUTS REVISATS A L’ACTIC

A partir d’avui, entren en vigor els continguts revisats i actualitzats de les proves ACTIC que consten en l’annex de l’Ordre EMO/417/2012. I us n’informem per a que ho tingueu en compte a l’hora de presentar-vos a l’examen.

La informació sobre els continguts, tant els originals com els nous, es troba a l’apartat Documentació de referència de la web ACTIC. L’actualització afecta només les competències C1, C2 i C3.

Una part dels canvis introdueix nous conceptes, que recullen l’evolució experimentada durant aquests darrers anys per les TIC i la societat de la informació.

Logotip ACTIC