• Per què cal incorporar voluntaris al Punt Òmnia?

Integrar persones voluntàries o programes de voluntariat als Punts Òmnia s’hauria d’assumir com una línia estratègica que dona valor afegit al projecte, que aporta proximitat i humanitat als usuaris i, en definitiva, que millora la qualitat del servei. El voluntariat, però, és molt més que això. És suport, atenció, relació i participació.

Actualment hi ha alguns punts que ja han desenvolupat mecanismes per situar el voluntariat dins els seus objectius de creixement, però la seva visualització és encara força tímida. La pluralitat d’experiències que s’han posat en marxa fins ara retraten la realitat dels Òmnies i la diversitat de necessitats que en cadascun hi conviuen. Per això la tipologia d’accions que poden realitzar els voluntaris són ben variades, des d’acompanyament individualitzat als usuaris, fins a la col·laboració en el disseny i desenvolupament de jornades, gestió, etc. La manera de canalitzar el voluntariat també pot seguir diversos mètodes: bancs del temps, parelles informàtiques, usuaris que jan culminat el seu procés d’aprenentatge i volen revertir els seus coneixements en TIC a d’altres persones, etc.

Exemples de voluntariat presentats en la Jornada de la Internet Social 2010: http://www.internetsocial.cat/2010/wiki/index.php/Voluntariat

Un altre punt de partida a tenir en consideració quan pensem en incloure voluntaris al nostre projecte és que en la nostra societat el treball altruista i en benefici dels altres hi té una gran cabuda i és necessari. Afortunadament hi ha moltes persones  que continuen creient en el treball de les persones i per les persones. Són persones actives i motivades, amb iniciativa i idees, compromeses i dinàmiques que volen dedicar una part del seu temps al treball comunitari i social, sense demanar cap remuneració econòmica a canvi.

Per tot això, cal subratllar que els valors que promou aquest tipus de voluntariat son: proximitat en el tracte amb l’usuari, respecte, treball en equip, no discriminació i igualtat, compromís, solidaritat i altruisme.

 • Quins són els límits del voluntariat? El voluntari pot anular la figura del dinamitzador?

Una de les principals preocupacions que tenen les persones dinamitzadores quan pensen en incorporar voluntaris al telecentre és identificar quins son els límits d’actuació del voluntariat. En aquest sentit cal partir de la premissa que el voluntariat no substitueix la tasca de la persona dinamitzadora, sinó que la complementa. I aquesta lectura l’han de fer les quatre parts que intervenen en el Punt: persona dinamitzadora, persona voluntària, entitat gestora i usuari/a. Per tant, els rols han de quedar ben definits. En aquesta relació a quatre bandes és  recomanable que intervingui la figura del coordinador de voluntariat, persona que (sigui o no el/la dinamitzador/a del Punt) es responsabilitzi de gestionar el programa de voluntariat del telecentre i, sobretot, en faci un seguiment i una valoració i en vetlli la satisfacció de les parts.

A diferència d’altres àmbits de voluntariat, com el sanitari, en el qual es té molt clar que un voluntari mai pot arribar a substituir la figura del metge, en el cas dels Òmnies la intervenció del voluntari pot quedar difusa. Aquesta suposició respon al fet que encara falta un camí per arribar a valoritzar i dignificar la figura del dinamitzador, un professional capacitat i amb aptituds (molts d’ells formats ja amb cursos d’extensió universitària o màster) per desenvolupar la seva tasca. La defensa de la professionalitat del dinamitzador comença per ell mateix, amb autocrítica i amb capacitat de demostrar la que la seva tasca no és tan fàcilment substituïble.

 • Així… quines tasques pot desenvolupar la persona voluntària?

Com ja hem dit anteriorment, les necessitats de cada Òmnia són diferents. Però podríem agrupar el voluntariat en grans línies d’intervenció, prenent com a context teòric el Marc de referència del Voluntariat a Catalunya:

Voluntariat és ATENCIÓ: el voluntari acompanya als usuaris del Punt Òmnia que requereixen una atenció més intensiva en el marc d’una activitat formativa, comunitària o d’accés lliure. Parlaríem de persones amb discapacitat, vulnerabilitat o amb necessitats específiques que alenteixen el seu aprenentatge. A vegades el dinamitzador no té suficient temps per atendre necessitats específiques i aquest suport milloraria la qualitat del servei en totes les bandes.

Voluntariat és SUPORT: el voluntari, que té una formació,  capacitació o habilitats específiques en algun àmbit de les TIC pot oferir  activitats formatives puntuals que reforcen la tasca del dinamitzador. Podríem parlar de sessions puntuals, conferències, pinzellades o píndoles digitals, etc.

Voluntariat és RELACIÓ amb valor afegit: el voluntari ofereix ajuda al dinamitzador en el desenvolupament d’actuacions que tenen a veure amb l’ús terapèutic o reeducatiu de les TIC. Poden ajudar als usuaris a canalitzar els seus bloquejos, a guanyar confiança amb ells mateixos, a motivar-los, etc. En aquest cas parlaríem de col·lectius en risc d’exclusió social directament.

Voluntariat és PARTICIPACIÓ: més enllà de l’alfabetització digital, els Òmnies tenen un abast comunitari que traspassa les fronteres del telecentre. Campionats esportius, activitats per a infants, festes de barri, etc. son accions que requereixen més recursos humans que el dia a dia de l’Omnia. En aquest sentit, l’aportació dels voluntaris tant en l’organització, el desenvolupament com en la valoració de les activitats ha de ser molt ben vinguda.

Un bon exemple del treball amb voluntaris el trobem en el projecte +Omnia, dissenyat i desenvolupat pels PO de Mataró: http://puntsomniamataro.wordpress.com/linies-dactuacio/

Altres tasques: suport en la gestió del punt, ajuda en el manteniment del maquinari, cerca de recursos, traduccions, elaboració de publicacions (tríptics, cartells, quadrilles, etc.)

 • De quina manera cal gestionar el voluntariat? El Pla de voluntariat

En primer lloc, abans de decidir una estratègia per vincular persones voluntàries a l’Òmnia, cal saber quines son les necessitats reals que té el punt (contemplant també les necessitats que tenen els usuaris, òbviament!). Per tant, cal marcar uns objectius i unes accions. Per exemple: quants voluntaris necessitem? Quines tasques poden dur? Com els atraurem al punt? Com divulgarem el programa de voluntariat? Per tant, cal dissenyar un Pla de voluntariat adequat a les necessitats del punt.

Seguidament es pot decidir quina és la millor fórmula o fórmules per gestionar els voluntaris. Es recomanen les borses de voluntariat, una manera de sistematitzar tota l’activitat voluntària que es duu a terme al punt i així potenciar-la i donar-li una continuïtat.  És convenient fer una ullada al territori per saber si ja hi ha altres entitats de voluntaris i si es poden establir mecanismes de col·laboració, captació o difusió.  En la formació de la borsa és imprescindible entrevistar tots i cadascun dels voluntaris per tal de conèixer la seva predisposició, capacitació, etc. i poder orientar-lo en la tasca que millor puguin desenvolupar.

Un cop tenim una borsa amb persones voluntàries cal formar-les, capacitar-les en aquesta tasca que emprendran.  Han de conèixer els seus drets i deures, aspectes ètics, valors de l’entitat, etc. Han de conèixer el projecte on desenvoluparan la seva actuació i, si és necessari, han de rebre formació específica sobre les tasques que faran.

En aquest procés és important signar un compromís entre l’entitat i el voluntari en el quals s’especifica la tasca del voluntari, així com els seus drets i deures. En aquesta página web trobareu alguns models: http://www.voluntariat.org/LinkClick.aspx?fileticket=z8senYrh-Kc%3D&tabid=75

És important que es faci un seguiment de la incorporació del voluntari, el seu desenvolupament, la seva integració al projecte, les seves motivacions… És imprescindible un acompanyament permanent per tal que es vagin aconseguint tots els objectius marcats. No es poden crear falces expectatives, que acbarien generant frustració. Cal transparencia i sinceritat.

 • Drets i deures dels voluntaris

Tot i que en aquest link trobareu específicament tots els drets i deures dels voluntaris que recull la Carta del Voluntariat de Catalunya http://planacionalassociacionisme.voluntariat.org/Portals/0/CartadelVoluntariatdeCatalunya.pdf destaquem els següents drets i deures que la persona dinamitzadora, el voluntari i l’entitat gestora han de tenir més en compte:

Drets:

–         Obtenir formació de l’entitat on col·labora, sobre el funcionament, les finalitats i les seves activitats, suport en el desenvolupament de l’acció voluntària i mitjans per poder exercitar-la convenientment.

Ser tractat sense cap tipus de discriminació i amb tot el respecte a la seva condició i creences.

Ser coberts dels riscos derivats de l’activitat que du a terme com a voluntari i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat.

Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el compromís de les tasques definides conjuntament, el temps i horari que hi podrà esmerçar i les responsabilitats acceptades per cadascú.

Deures

Cooperar en la consecució dels objectius del programa on participi per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’organització.

Realitzar l’activitat a què s’ha compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat, donant suport de manera activa a la seva entitat i respectant les normes internes de funcionament.

Mantenir la confidencialitat, sense prejudici dels drets de la persona, de les informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva activitat, tant respecte dels beneficiaris com de l’entitat.

Alba Felip, TTO Xarxa Omnia


 • Categories

 • Informació Òmnia

 • El núvol

 • Archives

 • Repositori Tasta'm

 • RSS Estigues al corrent del que fem!

 • logoomnia

  logopunttic

  logobenestarsocial

  logofce